Vandmålere

Vandmålere

Det er afgørende, at vandmålere er korrekt installeret, da dette muliggør nødvendige reparationer og aflæsninger.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere skabe og møbler omkring vandmåleren, da dette kan forhindre adgangen til den. Det er grundejerens ansvar at sikre, at installationen er tilgængelig for udskiftning af vandmåleren.

Hvert enkelt ejendoms vandforbrug skal måles og faktureres korrekt. Vandværket installerer derfor vandmålere i alle ejendomme. Disse vandmålere kan findes ved indløbet af vandledningen i ejendommen, normalt i et bryggers eller i en målerbrønd ved grænsen til ejendommen eller umiddelbart efter denne.

Det er værd at bemærke, at vandværket ejer vandmålerne og har ret til at udskifte og inspicere dem efter behov.

Udskiftning af målere

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskifning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter.
Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat.
Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.
Alle vandmålere er udskiftet med nye elektroniske målere.
Vandmålerne aflæses af vandværket.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Måleraflæsning

    Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.
    Vandværket aflæser vandmålerne elektronisk.